Kodukord

1.         Üldsätted

Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on kättesaadav tutvumiseks lasteaias paberkandjal.

Kodukorra koostab direktor ja kinnitab hoolekogu.

Kodukord on lastele, lapsevanematele, laste eestkostjatele (edaspidi vanem) ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

Kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogilise nõukogu ja juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

Lasteaiamaksu tasub lapsevanem hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks.

Lapse või lapsevanema kontaktandmete muutumisel tuleb sellest koheselt teavitada lapse rühma õpetajaid ja juhtkonda.

Lapse lasteaiast lahkumisel täidab lapsevanem avalduse vähemalt 2 tööpäeva enne lapse lahkumist lasteasutusest ja tasub talle linna finantsteenistuse poolt esitatud arve.

Lasteaia korraldatud üritustel lasteaia esindaja(te) poolt tehtud pildi- ja videomaterjal on avalikustamiseks lasteaia kodulehel.

Lasteaed ei vastuta lasteaia pidudel ja üritustel lastevanemate ja/või lasteaeda mitte esindava(te) isiku(te) poolt tehtud piltide ja videote levitamise eest.

Lasteaia pidudel ja üritustel lastevanemate ja/või lasteaeda mitte esindava(te) isiku(te) poolt tehtud piltide ja videote levitamine ilma lastevanemate nõusolekuta on keelatud!

Lasteaeda on keelatud kaasa tuua materiaalselt väärtuslikke esemeid (raha, mobiiltelefon, nutiseadmed jms), ka kergesti purunevaid ja väga väikeseid esemeid. Samuti esemeid, mis kujutavad endas ohtu, tekitavad hirmu või on militaarse temaatikaga. Lubatud ei ole ka salvestavad ja tugevat heli tekitavad mänguvahendid. Keelatud on kaasa võtta teravaid või teisi tervisele ohtu tekitavaid esemeid, kaasa arvatud käärid jms.

Lasteaed ei vastuta lasteaia ruumidesse ja territooriumile jäetud isiklike asjade eest.

Lapse riietusesemed ja jalatsid peavad olema märgistatud.

Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

2.         Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

Lasteaed on avatud 7.00 – 19.00.

Lapsevanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides, kuid soovitavalt peab laps olema rühmas hiljemalt organiseeritud tegevuse ehk rühma hommikuringi alguseks.

Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

Lapse üleandmise järgselt vastutab lapse heaolu eest vanem.

Rühma töötajal on õigus laps üle anda vanemate poolt eelnevalt määratletud isikule/isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat. Alaealise saatja korral tuleb esitada lapsevanemal sellekohane avaldus

Kui lapsevanem ei ole lasteaia sulgemise ajaks lapsele järele tulnud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema poolt määratud kontaktisikuga, seejärel teavitab olukorrast direktorit või teda asendavat isikut. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid ning edasine tegevus toimub politsei instruktsioonide alusel.

Soovitavalt peab lapsevanem lasteaeda saabuma 15 min enne lasteaia sulgemist (hiljemalt 18.45), et lapsel jääks piisavalt aega riietumiseks ning õpetajal lapsevanemaga last puudutava informatsiooni vahetamiseks.

Soovitav on lapsevanemal teavitada rühma, kui tekib probleeme lapsele õigeks ajaks järelejõudmisega.

Vanem teavitab rühma E-päeviku või rühma telefoni teel lapse hommikusest hilisemast saabumisest, puuduma jäämisest või lasteaeda tulekust pärast puudumisperioodi eelneval päeval või samal päeval hiljemalt kell 9.00, et tagada lapse toidule arvamine.

3.         Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

Lasteaias toimub võimalikult palju tegevusi õues. Tegevused ja õues viibimine toimub vastavalt „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“.

Vanem informeerib lasteasutuse direktorit perearsti või muu erialaarsti kirjaliku teatise alusel lapse tervise seisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel lasteaed kohandab võimalusel päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuste korraldust.

Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda tulles ning seal viibimise ajal. Vajadusel teavitab lapsevanemat, vajadusel ka direktorit või tema asendajat lapse tervisliku seisundi halvenemisest, tekkinud probleemidest, sh käitumishäiretest.

Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arsti ettekirjutusel on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määratud lapsele ravimite manustamine (nt diabeet), võib erandjuhul kokkuleppel lasteasutuse direktori, rühma töötajate ning lapsevanema vastutusel anda ravimeid arsti poolt määratud annuses vastavalt vanema poolt allkirjastatud instruktsiooni alusel.

Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguse esinemisel teavitatakse sellest vanemaid ning rakendatakse Terviseameti poolt saadud juhiseid.

Lapsel on lasteaias oma riidekapp, mille korrashoiu ja sisu eest vastutab lapsevanem. Lapse kapis on vajalikud vahetusjalanõud, kamm, ühekordsed taskurätikud, vahetuspesu- ja riided.

Lapsel on soovitav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu ning mille jalgapaneku ja äravõtmisega saab laps ise hakkama.

Lapsel on eraldi ilmastikule vastavad jalanõud ja õueriided, millel ei tohi olla pikki nööre, ohtlikke detaile. Spordiriided: lühikeste varrukatega T-särk ja lühikesed püksid, mida hoiustatakse riidest kotikestes. Kui Te ei soovi, et laps võimleb paljajalu, siis pange kaasa spordijalatsid, stopperitega sokid või võimlemissussid.

Soovi korral võib lasteaeda tuua eraldi riided lõunaseks puhkeajaks. Lapsel, kellel esineb voodimärgamist, tuua võimalusel lapse jaoks voodimadratsi kaitse (kummilina).

Lapse haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaed vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Haige laps viibib kuni kiirabi või lapsevanema tulekuni lasteaia töötaja järelevalve all eraldatuna teistest lastest. Vajadusel antakse haigestunud või vigastanud lapsele esmast abi.

4.         Turvalisuse tagamine

Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Lapsed võivad hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteaia töötajaga lasteasutuse juhtkonna loal, esitades õppekäigu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning rühmaga on kaasas vähemalt 2 täiskasvanud saatjat.

Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.

Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va kiirabi-, politsei- ja päästeautod ning lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

Liikumis- ja spordivahenditega (rattad, rulad, rulluisud, suusad, kelgud jm) liikumine toimub vastavalt lasteasutuses kokkulepitud reeglitele. Lasteaed ei vastuta isiklike sõidu- ja spordivahendite purunemise ega varguse eest. Jalg- ja tõukeratta, rula ning rulluiskude puhul peab lapsel kaasas olema nõuetekohane kiiver.

Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale. Võimalusel see lahendatakse või teavitatakse sellest rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.

Lasteaias on kiusuennetuse võtmeisikuks õpetaja, kes on omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab lapsevanem kõigepealt rühma õpetajat, vajadusel lasteaia direktorit.

Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.