Isikuandmete töötlemine lasteaias

Tallinna Lasteaed Männimudila lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh isikuandmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse üldmäärusestisikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest

Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist. Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Lasteaed kasutab järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:

  • avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;
  • lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;
  • juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;
  • nõusolek. Nõusoleku vorm ja andmekaitsetingimused on leitavad aadressil: https://eliis.eu/  Logides ELIIS-i valida Minu laps - nõusolekud. Avanevad isikuandmete töötlemiseks nõusoleku küsimused, mis on lapsevanemale täitmiseks kohustuslikud.

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil: https://eliis.eu/

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse Tallinna linna ametiasutuste dokumendihaldussüsteemis Postipoiss. 
Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel

Kandideerides tööle või praktikale linna asutusse, lähtub asutus kandidaadi  poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.

Kandidaatide värbamist korraldab lasteaias direktor. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta).

Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist, kellega saab vajadusel võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee

Lasteaia andmekaitse kontaktisik, direktor Pille Roosiorg pille.roosiorg@mannila.edu.ee  koordineerib lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamist.