Lasteaiatasu

Lasteaiatasu Tallinna Lasteaias Männimudila

Lasteaiatasu koosneb:

  • vanema osa määrast ehk kohatasust
  • toidurahast

Kohatasu Tallinna lasteaedades

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (ehk kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Kohatasu on 65.88 eurot.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus number 27

kohatasu_käskkiri_2019

Toiduraha Tallinna Lasteaed Männimudilas

.Toitlusteenuse osutajaks on Baltic Restaurants Estonia AS http://www.balticrest.com/eesti/ee/

Vastavalt Tallinna Lasteaed Männimudila hoolekogu 5.juuni 2018 koosoleku otsusele nr 2-15/5-1 on toidupäeva maksumus alates 01.07.2018 on sõimerühma lapsele 2.14€ ja aiarühma lapsele 2.26€, millest kuulub lapsevanemale tasumiseks 0.25€

Toiduraha arvestus toimub kohalkäidud päevade eest.

Toitlustamine lasteaias: https://www.riigiteataja.ee/akt/414092017001

Toidupäev koosneb hommiku- ja lõunasöögist ning õhtuootest:

  • Palume teavitadalapse lasteaeda tulekust (peale puudumisperioodi) ja puuduma jäämisest, kas eelnevatel päevadel või hiljemalt puudumise esimesel päeval kella 09-ks.
  • Pakutakse erimenüüd toitumishäiretega lastele.Selleks tuleb lapsevanemal esitada lasteaiale vastavasisuline tõend, kus on märgitud konkreetsed toiduained, mille vastu esineb lapsel talumatust (arsti poolt antud ettekirjutused). Nädala menüü leiate kodulehelt ja rühma infostendilt.

Lapse toidule arvamine ning toidult mahavõtmine toimubrühmatelefonil (või üldtelefonil 6778634):

Lasteaiatasu maksmine

Lasteaiatasu kuulub maksmisele Tallinna Haridusameti poolt väljastatud arve alusel möödunud kuu eest, maksetähisel näidatud maksetähtajaks ja määratud panga arveldusarve kontole. Maksetähis saadetakse ühe lapsevanemale e-posti.

Kui perekonna netosissetulek jääb ühe leibkonnaliikme kohta alla 95,87 eurot kuus, on võimalik taotleda toiduraha maksmisel soodustust. Vastav avaldus tuleb esitada lasteaia direktorile septembri ja jaanuarikuu teise nädala jooksul.